Πολυιατρείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη
Πολυχώρος Ιατρείων
Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Λαπαροσκοπική πυελοπλαστική

Δημήτριος Ξενάκης

Δημήτριος Ξενάκης

Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Η λαπαροσκοπική πυελοπλαστική είναι η λαπαροσκοπική μέθοδος αντιμετώπισης της στένωσης της πυελοουρητηρικής συμβολής, δηλαδή του σημείου που η νεφρική πύελος συνδέεται με τον ουρητήρα. Με την λαπαροσκοπική πυελοπλαστική επιτυγχάνεται διεύρυνση της πυελοουρητηρικής συμβολής, δημιουργώντας νέα, στο κατώτερο σημείο της νεφρικής πυέλου, ώστε τα ούρα να μην  λιμνάζουν μέσα σ’ αυτήν, και να αποχετεύονται ομαλά.

Η επέμβαση είναι αναγκαία σε ασθενείς με πλήρη απόφραξη του ανωτέρου ουρηποιητικού, είτε σε ασθενείς με μερική απόφραξη αλλά με συνοδά συμπτώματα, όπως ο πόνος, οι υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις, η λιθίαση κ.α..

Μη συμπτωματικοί ασθενείς με διαλείπουσα απόφραξη της πυελοουρητηρικής συμβολής μπορεί να μην χειρουργηθούν άμεσα αλλά να παρακολουθούνται με τακτικές εξετάσεις ρουτίνας.

Κάθε εκδηλωμένη απόφραξη της πυελοουρητηρικής συμβολής πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα γιατί αλλιώς επηρεάζεται αρνητικά η νεφρική λειτουργία, προκαλείται ατροφία και βλάβη του νεφρικού παρεγχύματος.

Πολυχώρος Ιδιωτικών
Ιατρείων Ανατ. Θεσσαλονίκης